Prywatne Liceum Ogólnokształcące
Franciszkanów w Wieliczce

Email

nsd@ofm.krakow.pl

Telefon

(+12) 278 21 72

Dokumenty wymagane

Dokumenty wymagane od kandydata starającego się o przyjęcie do Kolegium:

1. Podanie o przyjęcie do szkoły z uzasadnieniem wyboru naszej szkoły

2. Życiorys

3. Pisemna zgoda rodziców na naukę w szkole oraz na egzekwowanie wymagań

regulaminowych związanych z charakterem szkoły

4. Opinia księdza lub katechety

5. Opinia wychowawcy klasy

6. Zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

7. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

8. Kwestionariusz informacyjny o uczniu

9. Karta zdrowia ucznia

10. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i możliwości kontynuacji nauki w liceum

11. Zaświadczenia o ewentualnej dysfunkcyjności (wady narządów ruchu, słuchu, wzroku, percepcji, pamięci, wymowy, pisma itp.) z poradni psychologiczno-pedagogicznej

12. Odpis aktu urodzenia z USC

13. Odpis metryki chrztu z adnotacją o bierzmowaniu

14. Trzy fotografie legitymacyjne

Skip to content